Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.omxprobiotika.cz (dále je „internetový obchod“).
 3. Prodávajícím, a současně provozovatelem a majitelem internetového obchodu je společnost JPM TRADE s.r.o., se sídlem Varhulíkové 1582/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 24128589, DIČ: CZ24128589, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 181181, registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064702 (dále jen „prodávající“). Veškerá majetková práva ve vztahu k webovým stránkám www.omxprobiotika.cz je oprávněn vykonávat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském pouze prodávající. Jakékoliv uchovávání, upravování a šíření těchto stránek je možné pouze se souhlasem prodávajícího.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující: 
 • adresa: č.p. 382, 569 63 Lubná u Poličky
 • telefon: +420 736 261 357
 • email: info@omxprobiotika.cz
 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující jsou informování o změnách VOP prostřednictvím internetového obchodu. případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP mohli bez nepřiměřených obtíží seznámit
 2. Prodávající je oprávněn prodej zboží na webovém rozhraní obchodu kdykoliv ukončit.

 II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchoduje informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Učiněním objednávky zboží kupující potvrzuje souhlas s prodávajícím uvedenými cenami za objednané zboží.
 5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 6. Kupující odesláním objednávky postupem uvedeným níže stvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že předmětem kupní smlouvy:
 1. Je zboží přímé spotřeby. Kupující bere na vědomí, že obrázky u zboží mají pouze orientačně informativní charakter a nemusí odpovídat skutečnému stavu.
 2. Je zboží obsahující alergeny dle příbalového letáku jednotlivého zboží anebo dle popisu na obalu zboží. Objednáním zvoleného zboží kupující prohlašuje, že zboží bude užívat a požívat na vlastní odpovědnost.  V případě pochybností o konkrétním alergenu je možné kontaktovat kupujícího na výše shora uvedené kontaktní údaje.

 III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředku na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující nakupuje na internetovém obchodě a provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Kupující 
 • Je-li spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím v internetovém obchodě, s tím, že kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu označenou kupujícím. Potvrzující e-mail nemá vliv na uzavření kupní smlouvy.
 • Není-li spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka kupujícím s tím, že k uzavření kupní smlouvy dojde doručením potvrzující e-mailové zprávy na e-mailovou adresu označenou kupujícím. 
 1. Kupní smlouva je uzavírána tak, že kupující, prostřednictvím internetového obchodu, při zadávání objednávky si vybere zboží a počet kusů zboží, a jím vybrané zboží vloží do košíku a v rámci objednávkového formuláře zadá požadované údaje, zvolí způsob platby a doručení, a zboží závazně objedná (tj. učiní objednávku). 
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“, které dostatečně informuje kupujícího, že po jeho zakliknuti bude objednávka odeslána a kupující je tedy zavázán prodávajícímu zaplatit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Na objednávku, která neobsahuje všechny požadovanéé náležitosti, nebo nesplňuje náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách, nebo je s nimi v rozporu a nebyla ani po výzvě učiněné ze strany prodávajícího doplněna či opravena, se hledí jako na objednávku, která nebyla učiněna.
 3. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, je jimi vázán, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Odesláním objednávky rovněž kupující potvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy užitím prostředku komunikace na dálku.
 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího v textovém formátu, který nelze ze strany prodávajícího dodatečně měnit. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. 
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takových případech je tak prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 8. Prodávající je oprávněn vyžádat si od kupujícího potvrzení pravosti a pravdivosti údajů uvedených na jeho objednávce, tzn. autorizaci objednávky kupujícího, na základě které budou ověřeny údaje v objednávce, a to zejména formou písemné listovní zásilky, telefonicky nebo e-mailem. Nebude-li kupující reagovat na žádost prodávajícího o autorizaci objednávky do deseti (10) pracovních dnů ode dne učinění žádosti prodávajícího o autorizaci objednávky, nebo odmítne-li kupující objednávku autorizovat, tzn. potvrdit pravost a pravdivost všech údajů na ní, je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 9. Prodávající si vyhrazuje, že v jím určených případech může podmínit uzavření kupní smlouvy složením finanční zálohy na úhradu kupní ceny kupujícím, a to ve lhůtě stanovené prodávajícím. Takto může být postupováno zejména v případech většího objemu objednaného zboží nebo u dražšího zboží. Nebude-li kupující reagovat na žádost prodávajícího o složení finanční zálohy ve lhůtě stanovené prodávajícím, nebo odmítne-li finanční zálohu složit, je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a na objednávku se hledí, jako na objednávku, která nebyla učiněna.

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob

V.

Kupní cena, platební podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu platnou v okamžiku účinnosti kupní smlouvy. 
 2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení kupních cen jednotlivého zboží. Kupní ceny zboží jsou uvedeny v korunách českých včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. V kupní ceně zboží není započítáno poštovné. Kupující je povinen uhradit kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatku, a další platby dle odst. 5 tohoto Článku.
 3. Učiněním objednávky kupující potvrzuje souhlas s prodávajícím uvedenými cenami za objednané zboží a poštovné.
 4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.: 107-726230227/0100, vedený u Komerční banky. Kupní cena je při tomto způsobu platby splatná do 5dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • Dobírkou v hotovosti při předání zboží,
 • Online bezhotovostně prostřednictvím platební brány (V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím platební brány je kupující přesměrován na internetové bankovnictví své banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá platební brána informaci o provedení platby prodávajícímu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím platebního systému ComGate od společnosti ComGate Payments, a. s. („platební systém ComGate“). Citlivé vstupní údaje, které zadává kupující do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Volbou přepravce souhlasí kupující s cenou za přepravu včetně DPH tak, jak je uvedena v rámci internetového obchodu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 2. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím. Tedy nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, je podmínkou dodání zboží kupujícímu plné uhrazení kupní ceny. Nebude-li kupní cena kupujícím řádně uhrazena před dodáním zboží, kupní smlouva pozbývá své účinnosti a zboží nebude kupujícímu dodáno. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která mu neuhrazením kupní ceny kupujícím vznikla.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu daňový doklad (faktura). Kupující souhlasí s vystavením a zasláním daňového dokladu prodávajícím elektronickou formou na jeho emailovou adresu uvedenou při objednávce, resp. v zákaznickém účtu. Faktura je po odeslání zásilky zaslána na e-mail zákazníka v elektronické podobě, anebo je připojená ke každé zásilce. 

 

VI.

Dodání zboží, dodací podmínky

 1. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • Na adresu určenou kupujícím objednávce, 
 • V případě úhrady kupní ceny za zboží bezhotovostním převodem: zboží bude do 5ti pracovních dnů odesláno kupujícímu po připsání částky platby za objednávku kupujícího na účet prodávajícího, 
 • V případě úhrady kupní ceny dobírkou v hotovosti: zboží bude do 5ti pracovních dnů kupujícímu odesláno po vytvoření objednávky kupujícím.
 1. V případě, že kupující má zájem o zboží, které nemá prodávající k dispozici skladem, je třeba v takovém případě kontaktovat prodávajícího za účelem vytvoření objednávky zboží nad rámec skladových zásob. V takovém případě zboží bude odesláno podle jeho dostupnosti, provozních možností, v termínu stanoveném na základě podmínek prodávajícího a dalších faktorů majících vliv na dodání zboží, o kterých bude kupující informován e-mailem anebo telefonicky, a to do 5ti pracovních dnů od potvrzení objednávky, není-li uvedeno jinak. Objednávku je možné v takovém případě stornovat a odstoupit od kupní smlouvy, anebo případně upravit na základě oboustranně přijaté dohody kupujícího s prodávajícím.
 2. Volba způsobu dodání, vč. volby přepravce, se provádí během objednávání zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě, v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Zboží je doručováno pouze v pracovní dny. Prodávající je povinen zajistit dodání zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud si strany výslovně neujednaly jinou lhůtu. Dodání balíčku přes víkend nebo státní svátky není zpravidla možné. Lhůta pro dodání zboží je odvislá dle podmínek přepravce, trvá zpravidla 2-5 pracovních dnů od odeslání zboží. V případě, že zboží kupujícímu nedorazí v tomto termínu, je oprávněn kontaktovat prodávajícího a ten je mu povinen poskytnout součinnost za účelem dořešení věci.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Náklady spojené s dodáním a převzetím zboží nese, nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, kupující. Výše těchto nákladů je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající splnil svou povinnost dodat zboží jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího.
 6. Kupující bere na vědomí, že v případě zvýšené poptávky po zboží prodávajícího, v případě zhoršených povětrnostních podmínek nebo v případech vyšší moci, může být dodací lhůta delší, než činí v obvyklých případech uvedených výše v tomto Článku obchodních podmínek.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen bezodkladně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 8. Kupující je povinen zboží bezodkladně po převzetí zásilky zkontrolovat. Kupující je tímto způsobem povinen zkontrolovat nejen balení zboží dle předchozího odstavce, ale i obsah zásilky – zboží, tedy zda zboží zcela odpovídá objednávce, tj. objednanému zboží co druhu zboží a množství a životnosti. V případě, že obsah zásilky neodpovídá objednávce, oznámí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu, a dohodne s ním nápravu, tj. výměnu, popř. dodatečné zaslání chybějícího zboží.
 9. V případě prodlení povinnosti kupujícího dle předchozích dvou odstavců, bude mít prodávající za to, že obsah zásilky zcela odpovídá objednávce, a že dodané zboží je bez jakéhokoliv poškození a vad.
 10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 V

Odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky v této části jsou určeny pro nákup zboží kupujícím – spotřebitelem, proto se řídí úpravou pro tzv. spotřebitelské smlouvy podle OZ. 
 2. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 3. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která započne běžet dnem převzetí zboží, nebo dnem převzetí posledního kusu zboží, pokud kupující v rámci jedné objednávky objednal více kusů, které jsou dodávány samostatně, nebo dnem převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí , nebo ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána  pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. Tímto ustanovením je kupující poučen o svém právu odstoupit od kupní smlouvy dle občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. K dispozici v příloze těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Kupující při odstoupení doloží 1) kopii daňového dokladu, 2) písemně vypracovaný dopis (příp. formulář), v rámci kterého výslovně uvede:
 • že odstupuje od smlouvy o nákupu zboží, které přesně identifikuje,
 • datum objednání zboží,
 • datum obdržení zboží,
 • informace o kupujícím: jméno, příjmení, adresa a číslo účtu, na které požaduje vrácení uhrazené kupní ceny,
 • podpis kupujícího,
 • datum.
 1. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to zboží úplně a neporušené, v kompletním stavu a obalu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to na bankovní účet kupujícího, ne však dříve než po obdržení nepoškozeného zboží v souladu s předchozími ustanoveními. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 3. V souladu s příslušnými ustanoveními OZ prodávající prohlašuje, a kupující výslovně bere na vědomí, že není možné odstoupit od Smlouvy týkající se zboží, které bylo podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakožto i zboží, které bylo po dobu dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Taktéž není možné odstoupit od smlouvy v případě zboží, které nebylo v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil. Zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v ust.
  § 1837 OZ.
 4. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu technických závad internetového obchodu, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící osobní informace, z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží, anebo z dalších důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 7. Kupující je oprávněném odstoupit smlouvy také v případě, kdy byla práva kupujícího dotčena nekalou praktikou prodávajícího. Za nekalou praktiku se také považuje nezveřejnění informace o skutečnosti, zda zveřejněná hodnocení /recenze u konkrétních produktů byla či nebyla ověřována, a tedy zda pocházejí od skutečných kupujících, kteří hodnocené zboží zakoupili či využili. Kupující je v takovémto případě oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy či požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídající povaze a závaznosti nekalé obchodní praktiky. 
 8. Jsou-li se zbožím poskytovány kupujícímu dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva tak pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i související poskytnuté dárky. V případě, že dárky nebudou vráceny zpět prodávajícímu, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Jestliže není možné dárky vrátit, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. 

 VII.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. 
 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 • pokud je prodávající v prodlení s odevzdáním věci, a nesplní svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. 
 1. Prodávající vydá spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, obsah reklamace a způsob vyřízení reklamace, který spotřebitel požaduje společně s kontaktními údaji spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 2. Reklamace včetně odstranění vad musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace a vydá spotřebiteli potvrzení o datu a vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

 

Recenze/Hodnocení zboží

 

 1. V internetovém obchodě jsou zveřejněna hodnocení zboží provedená kupujícími společně s informací o tom, jakým způsobem prodávající hodnocení prodávaného zboží získal a následně zda a jakým způsobem ověřil, že zveřejněná hodnocení výrobků pochází od skutečných kupujících, kteří hodnocené zboží zakoupili či použili. Pokud prodávající zveřejněná hodnocení ověřuje, uvede tuto skutečnost u konkrétního hodnocení.
 2. Prodávající získává hodnocení konkrétního produktu od kupujících prostřednictvím formuláře pod konkrétním prodávaným produktem v internetovém obchodu. Kupující ve formuláři vyplní své jméno, e-mailovou adresu a následně sepíše své hodnocení konkrétního produktu.
 3. Produkt může být kupujícím hodnocen také počtem hvězdiček od jedné * nespokojenost s produktem) až po pět ***** (velká spokojenost s produktem). Takové hodnocení pouze doplňuje textové hodnocení sepsané spotřebitelem.
 4. Prodávající je povinen provést ověření kupujícím vložené recenze, aby bylo jisté, že recenze pochází od takové osoby, která hodnocený produkt skutečně zakoupila a využila. Ověření prodávající provede s pomocí e-mailové adresy, kterou autor recenze při vkládání recenze uvedl. Prodávající ověří, že uvedená e-mailová adresa se shoduje s e-mailovou adresou kupujícího, který tento produkt v internetovém obchodě skutečně zakoupil.
 5. Prodávají u recenze zveřejněné v internetovém obchodě je povinen uvést, že konkrétní recenzi výše popsaným způsobem ověřil a pokud nebylo možné zveřejněnou recenzi dostatečně ověřit, prodávající uvede, že zveřejněná recenze není ověřena.
 6. Pokud prodávající nabídne kupujícímu za udělení hodnocení přiměřené protiplnění, je nezbytné u takového zveřejněného hodnocení na internetovém obchodě uvést, že se jedná o hodnocení „placené“. V případě, kdy prodávající zveřejněné hodnocení neověřil, je povinen tuto skutečnost u konkrétního hodnocení taktéž uvést.
 7. Prodávajícím nejsou žádné recenze mazány či jiným způsobem upravovány.
 8. Recenze produktů nejsou určeny k reklamacím objednávek.

 

X.

Mimosoudní řešení sporů

 1. Kupující může pro případné stížnosti využít adresu určenou pro podání stížnosti: info@omxprobiotika.cz. Prodávající je povinen prostřednictvím e-mailu neprodleně potvrdit obdržení stížnosti. Stížnost kupujícího je prodávající povinen posoudit do čtrnácti (14) dnů od jejího obdržení. Výsledek prodávající sdělí kupujícímu prostřednictvím e-mailu. 
 2. Kupující jako spotřebitel se dále může se stížnostmi obracet na Českou obchodní inspekci. Informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce jsou uvedeny na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/
 3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. Prodávající informuje kupujícího – spotřebitele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na kterého se má kupující právo obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs nebo http://www.coi.cz/).
 4. Prodávající dále informuje kupujícího jako spotřebitele, že může využít rovněž i  Platformu pro řešení sporů on-line (dostupná na webové stránce: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS). 
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 XI.

Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení

 1. Podrobné informace ve věci ochrany osobních údajů jsou přístupné na internetových stránkách internetového obchodu v záložce Ochrana osobních údajů.
 2. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.
 3. Kupující současně v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na dobu 10 let od uzavření této smlouvy. Kupující může tento souhlas kdykoliv odvolat a zasílání obchodních sdělení zrušit.

XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího: www.omxprobiotika.cz/obchodni-podminky/ v den uzavření kupní smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo měnit znění obchodních podmínek.
 2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Prodávající prohlašuje, že má k prodeji zboží platné živnostenské oprávnění. Kontrolu nad dodržováním živnostenského zákona provádí příslušný živnostenský úřad. Kontrolu nad dodržováním ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontrolu nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele provádí v omezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.
 9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 10. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2023